اختلاف منظر نقل قول دو

مؤمن شادمانى اش در صورت و اندوهش در دل است. سینه اى گشاده و نفسى فروتن دارد. بالانشینى را کراهت دارد… سکوتش طولانى و اوقاتش مشغول است، شاکر و شکیبا است

— امام علی (ع) —
Back to Top