مدرسه کسب و کار بن ژیوار

مدرسه کسب و کار بن ژیوار
اولین مدرسه کسب و کار رسمی ایران.

— با حضور دکتر بابک بهبودی (مدیر علمی) —
Back to Top