در این مقاله خواندنی شما را با رویکردهای کارآمد برای حل مسئله های پیچیده کسب و کار آشنا خوهیم ساخت. مطالعه این مقاله برای همه شما مفید خواهد بود. این مقاله بر اساس رویکرد نوآورانه ای در حل مسئله تدوین شده است. رویکردهای کارآمد برای حل مسئله راب مک ایون۱، مدیر ارشد اجرایی گروه معدن کاوی…

ادامه نوشته →